1' W-ywl- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen als oOii. naar li o t corueel van den vak c o mm andan t Soesterberg deze uitkijkpost noodig is ïiuisje worden geplaatst, indien ex werken een beschikbaar is; accooxa kennisgenomen op zal een Gemee. te- Aangezien dooi het scuXxjVen van druk wordt gewent dat deze niet atie op de hoogte is, zal den a zocht komen gene el den A.L.k.b. de ir met de situ- worden ver ben van haar deskundigen naar Soest te doen teseinde met net gemeentebestuur de situatie k2 V "VI ter plaatse in oogenschouw te nemen, en in onderlin, overleg te treden. ..et ontslag wordt overeenkomstig verleend. Conform het schrijven van den .directeur van Gemeente werken wordt besloten tot net uitvoeren van de daar in genoemde werkzaamheden. Aan architect A.h.brouwer te Soest zal worden ver zocht zich met den /etnouder van Openbare ..erken in verbinding te «villen stellen omtrent een mogelgke opdracnt tot net ontwerpen van een eenvoudige vee stalling aansluitende aan de bestaande, door de ge meente aangekochte woning aan den Lange brinkweg. .et rapport zal worden voorgelegd aan den Inspec teur van de Volksgezondheid met net verzoek nader van bericht te willen dienen. M. V Wv Besloten wordt; 1. het maken van schuilloopgraven te Soesterberg als werkob.iect in te trekken en te besluiten al le kosten voor gemeenterekening te nemen, hier van mededeeling te doen aa.i de verscnillende in stantie s 2. den Directeur van Gemeentewerken opdracnt te ge ven tot het nouden van een c penbare aanbesteding tot het overdekken van de loopgraven. D i c.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 556