Volg num mer Afzender of voorsteller 996 997 998 999 I Q00 1001 IT. V. Mercator Amsterdam MevrJStevenaar Hartmanlaan 60 Dir .v.G-em. werken H.Hilliorst, e.a. Sest.v/d Buurtver "De Kerkebuurt" B.E'jsbouts, Asten Datum Korte inhoud verzoekt plaatsing van een Roode- kruiszuil, zoo mogelijk op het snij punt Soesterbergschestraat- Birk- straat. De Dir.v.G-em.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.26 Sept.1940, no.1459. dient een klacht in tegen den chauf feur van den vuilniswagen die met opzet een gedeelte van het huisvuil op straat heeft geworpen. deelt mede dat de schuilloopgraven achter het raadhuis en aan de Molen straat naar zijn genoegen zijn vol tooid en opgeleverd, en stelt voor aan de N.V.Bouw- en Exploitatiebe drijf v/h v.Breukelen en Meuffels te Soest te doen uitbetalen, resp: voor de loopgraaf achter het raadhui 1025>= 26,= meerderwerk 1051,= voor de loopgraaf aan de Molenstraat 190> Totaal: 1241 verzoeken uitbreiding van het elec- trisch lichtnet langs den Peter van den Breemerweg. Hieromtrent brengt de Dir.v.Gem.werken rapport uit bij schrijven dd.26 Sept.1940, no.1081. zendt dankbetuiging voor de totstand koming van het ëLectrisch uurwerk in den gemeentetoren en deelt m.ede dat het thans niet mogelijk is om finan- cieelen steun te verleenen voor het aanbrengen eener verlichting van de wi jzerplaten. zendt een bedienings-voorschrift voor het nieuwe torenuurwerk.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 561