Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1002 1005 1004 1005 1006 1007 Directeur Gemeen tewerken. Directeur van Ge meentewerken. De Voorzitter. Kapitein A.A.J.J. Thomson. Chef afd.Sociale Zaken» Commandant Vrijwil lige Brandweer Soe s t rapporteert over het witmaken van trottoirbanden, enz. zendt een 5-tal prijsopgaven voor de verbreeding van de Van Weedestraat Geadviseerd wordt de opdracht te ge ven aan C.J.van Hengstum. deelt mede, dat door eenige hoofden van scholen de vraag is gesteld of d verwarming in de scholen mag branden In verband daarmede wordt de vraag gesteld of het niet wenschelijk is op de scholen voor g.l.o. aan de Beetz- laan en in de Kerkebuurt in den ver volge wel Woensdagmiddag, doch niet meer Zaterdagochtend school te hou den. Aan de bijzondere scholen zou kunnen worden gevraagd eenzelfde ge dragslijn te volgen. verzoekt alvorens aan het Eegelings- bureau VIII Divisie voor te stellen een bedrag van ƒ.496,77 wegens huur der openbare school in de Kerkebuurt betaalbaar te stellen, een overzicht der gemaakte door hem aangegeven kos ten te willen doen toekomen, alsmede een volledig overzicht van de geno ten vergoedingen voor het onderwerpe lijke schoolgebouw. deelt mede, dat op 30 September 1940 voor rekening der gemeente in Zon en Schild is opgenomen Evertje van Put ten en verzoekt te beslissen welke bijdrage door de onderhoudsplichtigen dient te worden betaald. zendt bericht omtrent het rapport van den Provincialen Utrechtschen Brandweerbond inzake het aanbrengen van brandputten in de Birkt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 565