."T v iAi. is i van 'ooi de straat te ge- Loof den sld of dt branden, vraag jk is op s Beetz- len ver- ;h niet ;e hou- 1 zou .fde ge- ^elings- stellen is huur :ke buurt verzicht >ven kos- alsmede geno- ierwerpe- oer 1940 1 Zon en ran Put- welke Lchtigen oport schen orengen BESLISSING Besloten wordt de trottoirbanden en de boomen bin nen het raam van «200,= crediet te witten c.q,. ver ven. Van het plaatsen van richtlampen wordt op grond van ondoelmatigheid afgezien. Deze besluiten ter kennis te brengen van de Commis sie van Openbare Werken. Besloten wordt de uitvoering van het werk op te dra' gen aan C.J.van Hengstum voor de opgegeven som groo' 680 Besloten wordt 1e. de hoofden der scholen te machtigen tegen 14 October a.s. tot verwarming der scholen over te gaan; 2e. voor de lagere scholen maatregelen te treffen tot opheffing van de vrije Woensdagmiddag en in stelling van de geheele vrije Zaterdag* alles in verband met de noodzakelijke bezuiniging de£ brandstoffen. Voorts wordt besloten de besturen der Bijzondere sch{) len met het vorenstaande in kennis te stellen en te verzoeken dezelfde maatregelen te willen overwegen. Besloten wordt voorloopig aan het schrijven geen uit voering te geven. Be bijdrage ware op ƒ.1, per week vast te stellen. Be vergadering is eenstemmig van oordeel dat het aanbrengen van brandputten op grond van te hooge kosten onuitvoerbaar is. Besloten wordt dei Birecteur van Gemeentewerken op t^ dragen steeds voldoende zorg te blijven besteden aan de brandputten in de Birkt. Af deeling en No. txJj 'P xcho- Aanmer kingen AS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 566