Volg num mer 1008 1009 1010 1011 1012 1012 1014 1015 Afzender of voorsteller Directeur van Ge meentewerken. District slioofd v/d Arbeidsinspec tie Bestuur van Volks onderwijs en Ouder commissie o.l. school Beetzlaan. Secretaris-Gene raal Departement van Sociale Zaken s-Gravenhage G.H.Assink, oud hoofdagent van po litie J.W.v.d.Lugt.Mo lenstraat Soest J.A.van der Lugt Molenstraat 151, Soest Gemeentesecretaris Datum Korte inhoud stelt voor om MejGDankamp te be noemen tot typiste bij gemeentewerken in vasten dienst. deelt mede, geen bezwaar te hebben tegen het ontwerp van de aan C.H.van Brummelen te verleenen vergunning voor het oprichten van een brood-, koek- en banketbakkerij in het per ceel Koninginnelaan 21 te Soest. verzoeken te bevorderen, dat de aan de openbare school verbonden onder wijzer J.den Besten wordt benoemd tot hoofd dier school. deelt mede, dat geen bezwaar bestaaf tegen tewerkstelling van een werk- loozen hoofdarbeider te Utrecht. deelt mede dat hij gedurende de maanc September 1940 geene inkomsten ge noten heeft. verzoekt aan hem te verkoopen de op het terrein van Gemeentewerken aan wezige iepenstammen. De Directeur van Gemeentewerken ad viseert niet tot verkoop over te gaan. verzoekt in aanmerking te mogen ko men voor den koop van 5 wilgenboomen staande op den hoek van de Berdinanc. Huijcklaan en den Peter van den Bree merweg en van 17 gekapte wilgen aan de Berdinand Huijcklaan. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 1b Sept. j.1. no.1456 en dd. 26 Sept.1940, no.1456. vraagt of de aangekochte paarden verzekerd moeten worden. T"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 567