$erSènSie 0pen"Daro Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1018 1019 1020 1021 022 1023 1024 Bestuur Engendaal- school Directeur van Ge meentewerken. A.P.van Daar te Ammerzoden. Directeur van Ge meentewerken. Secretaris-Generaa wndhoofd v/h Depa tement van Binnen- landsche Zaken. 1, r- Woningbureau Insu- linde Dirootour van Go- me en-te werken-. deelt mede, dat een verzoek om Rijks- vergoeding voor een extra leerkracht door den Secretaris-Generaal van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is ingewilligd. In ver band daarmede wordt de medewerking verzocht om de noodige lokaliteit en enkele hulpmiddelen. bericht naar aanleiding van het ver zoek van C.J.Vink om den prijs te mo gen vernemen van een stuk grond aan de Soesterbergschestraat tegenover Sparrenhof. Aangaande den prijs van dezen grond, welke een oppervlakte heeft van 6000 M2, wordt een som van ƒ.1 per M2 als maximum beschouijvi deelt mede, dat hij in opdracht van dè Duitsche weermacht zijn woning Baten burglaan 3 Soesterberg heeft ver laten en verzoekt vergoeding van de aan de overbrenging van zijn inboedel op 4/6'40 verbonden kosten ten bedra ge van .3910. deelt mede dat door W.van Doorn, Ga lj- lenkamp Pelsweg 18 te Soest, gevolg is gegeven aan de aanschrijving tot het verwijderen van een reclamebord van zijn terrein, maar dat dit nu doo W.Broekhuis op eigen terrein vóór de rooilijn is geplaatst. Adviseert tot het verzenden van een aanschrijving. verzoekt uiterlijk 1 Kovember a.s. eeji opgaaf in te zenden van de personen in dienst der gemeente, die geheel o gedeeltelijk van joodschen bloede zijn dan wel gehuwd of verloofd zijn met een persoon, die geheel of gedeelte lijk van joodschen bloede is. verzoekt koopprijs van het perceel H» no.5729, gelegen aan den Pelikaanweg groot 3^0 M2 en gemerkt als perceel no .23 /mede gelet op het rapport van den Dir vGenL. werken adviseert/niet over te gaan tot het doen aanbrengen van een houtgasinstai- latie op een der vrachtauto's van Ge meentewerken, doch om behalve de ree<|s gekochte twee paarden zoo mogelijk

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 573