IsJj- kt, -1s aA- Dm Rijks- srkracht van het isten en In vex- ?xking Lteit en iet vex- 5 te mo- ind aan :nover )s van rlakte in som beschout Lt van dij; Baten- ft ver van de .nboedel n bedxa rn, Galf gevolg .g tot lebord nu doo vóór de xt tot ijving. a.s. eet r s one n eheel o ede zijn n met deelte- ceel H. kaanweg erceel 1 den ot het asinstal van Ge- de reecls slijk nog BESLISSING Aan den Raad zal worden voorgesteld de wettelijk voorgeschreven medewerking te verleenen. Afdeeling en No. Aanmer kingen V ylni- Besloten wordt den heer C.J.Vink alsnog te verzoeke nader te willen preciseeren waar hij den grond wenso te koopen, de grootte enz. Een tegemoetkoming in de kosten van 25,= zal wor den verleend. Aan W.Broekhuis zal een aanschrijving worden gericht kennisgenomen, den gegeven. Aan de circulaire zal uitvoering wor- Be prijs wordt bepaald op .3,= per M2» Besloten wordt niet tot het aanbrengen van houtgasii. stallaties over te gaan, doch tot het aankoopen van nóg twee paarden (in totaal dus 4). Aan den Raad zai een desbetreffend voorstel worden gedaan. I? asiti. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 574