Volg num mer 1025 1026 1027 1028 Afzender of voorsteller o-'J ne Gemeente-Ontvanger: het bestuur der R.K.Bouwvereenigir "St.Joseph" te Soest Gedeputeerde Sta ten. De Voorzitter. 1029 Heemraadschap de rivier. de Kern, Beker en aankleve van dien. 1030 1031 Centrale werkgever Risicobank Amster dam. i maatschappelijk Hulpbetoon. Datum S i Korte inhoud verzoekt machtiging tot het aanschaf fen van een stalen legkast waarvan de kosten 55,= bedragen. deelt mede, dat A.Reijerse na 29 Juli '40 volledig huur heeft betaald, zon der echter op het achterstallig huur bedrag iets af te betalen. brengen ter kennis de nadere instruc ties, welke met betrekking tot den ambtseed door den Rijkscommissaris voor het bezette hederlandsche gebie zijn vastgesteld. stelt aan de orde de door den Direc teur van Gemeentewerken aangeboden begrooting van kosten verbonden aan de verbreeding van den hoorderweg, hierin den aanleg van den weg niet inbegrepen. De totaalkosten zonder overdrachtskosten der gronden bedra gen rond ƒ.1000,=. zendt antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd. 17 Sept. 1940 betreffende het schoonhou den van de slooten langs de btadhou- derslaan. doet mededeeling van de voorwaarden, waartegen een ongevallenverzekering van het personeel van den luchtbe schermingsdienst kan worden gesloten zendt ter kennisname een verzoek dd. 10 September 1940 van J.Tabois, waar in deze vraagt om hem passend werk.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 575