aanschaf' aarvan 29 Juli aldzon Lig huur instruc }t den saris re gebie 1 Direc- boden Len aan irweg, niet onder t bedra- n van 17 hoonhou|- tadhou- aarden, kering htbe- esloten oek dd. 3, waar werk. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen De machtiging wordt verleend. Aan het bestuur zal worden bericht dat Heijerse deze week zijn werkzaamheden bij de gemeente heeft beëindit Verzocht zal worden er streng: op toe te zien dat her taling van huur en achterstand normaal geschiedt. Indien Heijerse daartoe niet zou overgaan, zal hem d^ huur dienen te worden opgezegd. Kennisgenomen. 1. het College kan zich mede op grond van het advies IScJjL - der Commissie met de begrooting van kosten ver- eenigen in het raadsbesluit zal worden vastgelegd dat aait de eigenaren van de onderhavige gronden ontheffing wordt verleend van de verplichting tot het beta len van de kosten van wegverharding enz. op grono van de omstandigheid dat de verbreeding geschied uit een oogpunt van verkeersbelang, te weten: het maken van een betere verbinding tusschen den Rijks weg en den Heuvelweg via den Noorderweg. Het College handhaaft zijn standpunt, dat de sloot door de eigenaren moet worden scaoongemaaktEen aanschrijving zal worden verzonden dat bij niet nako men van de verplichting, het schoonmaken van gemeen-- tewege op kosten van het heemraadschap zal geschie den. V rlu ■Bij de Centr.werkgeversrisicobank zal een verzekering worden gesloten voor het personeel van den Luchtbe schermingsdienst uitgezonderd de vaste kern van hei personeel der Brandweer. Omtrent de verzekering van dit laatste personeel, zal een onderhoud worden aan gevraagd van den Burgemeester met de Directie van de "Baturn" In voorkomende gevallen zal met dit schrijven worden rekening gehouden. Hf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 576