=5*» Volg num mer mA pniias Afzender of voorsteller !J:>. ,ov". ne Datum i- i u 'Korte inhoud 1032 Maatschappelijk Hulpbetoon. X 1033 He Voorzitter '4 1034 beider Histri tiedienst bu- 1035 Directeur Gemeente werken. IO36 Directeur Gemeente werken. zendt ter kennisname een schrijven dd 1 October 1940 van MejJ.Coljee-Vlie ger waarin zij verzoekt om een oplos sing inzake de verlichting van de door haar bewoonde noodwoning. stelt voor aan de heeren H.Bosma, Th Muijs en D.van Dijk, die ge durend e/§er- irgezonder eenige vergoeding c|e administratie hebben gevoerd van den luchtbeschermingsdienst, nu zij hun werkzaamheden hebben beëindigd een gratificatie te verstrekken voor iedeji van 50,=. dient in de begrooting voor 1941 van het Distributiekantoor te Soest met toelichting, een en ander tot een bej drag van ƒ.14.177,59» rapporteert omtrent de inbeslagne ming van een terrein, gelegen tus- schen den Verl.Dostweg en VerlSchoor-t weg ten behoeve van den aanleg van een schuilloopgraal' zendt in een rapport over het verzoel van v.d.Hoef en Stam te Soest tot he bouwen van garages met schuurtjes be-- hoorende bij de in aanbouw zijnde 2 dubbele woningen aan de Molenstraat te Soest, waarbij ontheffing zou moe ten worden verleend van het bepaalde in art.25, 4e lid, 1e alinea der Bouw verordening.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 577