beslissing rijven dd jee-Vlie- i oplos- in de >smaTh tnde/e»- ;oeding c.e van den iij hun ;d een oor iedeh 941 van st met een be- agne- t us- 1School-i g van verzoek tot he" tjes be de 2 straat ou moe- epaalde der bouw Aan Mej.Coljee-Vlieger zal worden bericht, dat het College besloten heeft haar de groote vrijstaande noodwoning in gebruik te geven nadat deze door ge meentewerken volledig zal zijn hersteld. Aan den Di recteur van Gemeentewerken zal worden opgedragen te zorgen dat die woning ten spoedigste in bewoonbaren toestand wordt gebracht. Afdeeling en No. Deze gratificaties worden toegekend. Aan de heeren zal hiervan mededeeling worden gedaan onder dank vah het gemeentebestuur voor de door hen bewezen dien sten. De begrooting wordt goedgekeurd, Voor kennisgeving aangenomen. «/f ojir- Aanmer- kingen V >)"H. De gevraagde vrijstelling wordt verleend. De bouwaan- V ay\i vrage kan thans langs den gebruikelijken weg worden ingediend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 578