U'sAl. L e Dijkhui si bben va: erceel ent ra-p' haffing ijging het 1 e n of de en te- wijze kei bij ssobank 9 Octo- e ver acht is, et Ned sluiten rzeke- anvan- s vast- 11e voo2' gronden. an den het treffen- het aan de ïgekochi BESLISSING Aan O.Pastunink zal worden bericht, dat de schuil- loopgraaf achter "Ons Belang" spoedig overdekt zal worden, zoodat hem in overweging wordt gegeven geen bijzondere kosten voor verbetering te maken en zijn loopgraaf na de eerdergenoemde overdekking dicht te gooien. De gevraagde toestemming wordt verleend. Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt de wettelijk voorgeschreven medewerk!}ig cjjj- tot het aanschaffen van 7 banken aan den Raad voor te stellen. Aan de Incassobank zal de ontvangst van haar schrij ven van 9 October 1.1. worden bevestigd, terwijl zal worden verzocht de onderhandelingen met Neder1, Assuradeuren wel te willen bespoedigen. Overigens zal te dezer zake het resultaat van die onderhande lingen worden afgewacht. Het College besluit, dat thans geleidelijk kan worden t/ txAL aangevangen met het vaststellen van minimumpri jzen v vasfn voor verkoop in aanmerking komende goederen. Hiertoe wordt aan den Dir.v.Gem.werken opdracht ge geven tot het in kaart brengen van de bouwterreinen die onmiddellijk voor verkoop in aanmerking komen, terwijl omtrent de minimumprijzen voor die terreinen zijn advies wordt ingewacht. Omtrent een en ander zal de DirecteLir overleg kunnen plegen met Wethouder^ Gasille. Aan den heer Brouwer zal opdracht worden gegeven tot het maken van een voorloopig ontwerp voor de moge lijke bouw van een veestalling. Ih oM. V i i K Mvili. te h fh.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 582