V olg- num- mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1043 ïïeth.Hilhorst doet mededeeling van een ingekomen prijsopgave van de K.V.Koltu te Am sterdam voor de levering van ca.1000 M3' grint -|--3 cm.a 3,10 per 1000 kg, franco wal Groote Melm. 1044 Voorzitter stelt voor den gemeentebode te voor zien van een eenvoudig uniform. Blij kens offerte van de fa.Hassing te Amersfoort bedragen -de kosten, incl. uniformpet 75,=. 1045 Weth.Gasille stelt voor om, in afwijking van het besluit van 4 October 1940, ook tot sluiting van de Openbare U.l.O.schooL op Zaterdagen over te gaan, en deze zelfde gedragslijn voor te leggen aan de besturen van de bijzondere U.L.0.scholen. 1046 Gem.secretaris deelt mede dat hij met Mej.C.Grift, werkster in het gemeentehuis, behou dens goedkeuring van het College is overeengekomen, dat zij het schoon houden van het gebouw Steenlioff str 5 op zich neemt, om dat hetzij zelf, hetzij onder haar onmiddellijke lei ding te doen geschieden. Als ver goeding wordt door den secretaris voorgesteld een bedrag van 3,50 per week, hieronder de levering van de schoonmaakartikelen begrepen. 1047 Weth.Gasille stelt voor met ingang van deze week de vergoeding van Me j .HJ■'/'immers en den heer K.M.Boerstra, werkzaam ten distributiekantorete verhoogen en te brengen van 17,50 op 20,= per week. 1048 Voorzitter deelt mede, dat door het bestuur der vereeniging voor Chr.L. en U.L.0. te Soesterberg thans een aanvrage is in gediend om medewerking tot beschik baarstelling van het perceel Kampweg no.46 te Soesterberg ten behoeve van het onderwijs der Chr.school aldaar, in verband met de vordering van het schoolgebouw door de üuitsche Weer macht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 583