Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1049 Voorzitter deelt mede, dat de heer I.Colijn, on derwijzer der openbare Uloschool ver zocht heeft om hem eenige schooltij den verlof te willen verleenen, om hem zoodoende in de gelegenheid te stellen als tijdelijk leeraar aan het Lyceum te Bussum eenige lesuren waai te nemen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijkomende uren een vervanger zal moeten worder gevonden, terwijl van de wedde van den heer Colijn een gedeelte zal moe ten worden ingehouden. 1050 DirG-em. werken biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 585