Volg num mer Afzender of voorsteller 1051 de Voorzitter. 1052 Secretaris-Generaa van Sociale Zaken. 1055 1054 Secretaris-Generaa van Sociale Zaken. Directeur van Ge meentewerken. 1055 1056 1057 Gemeente-Secretari Inspecteur van Po litie Af deeling -financiën. Datum Korte inhoud s deelt onder overlegging van de be trekkelijke stukken mede, dat de gemeen te is gedagvaard, in verband met de door verkeerde behandeling veroorzaak te schade aan een in beslag genomen motor van Ch.H.Boskam te Voorburg. Door hem wordt na overleg met eischei gemachtigde, Mr.tf.C.Terlingen te Soe^t voorgesteld een bedrag van /•55,= over te maken op giro-rekening van Mr.i'erlingen voornoemd, waarmede de procedure is beëindigd. deelt mede, dat, wanneer geen gewone bijdrage uit het W.S.B.voor 1940 wordt verleend, ook in de loonkosten wegen:: tewerkstelling van werklooze hoofdar beiders geen rijkssubsidie kan woraen verstrekt deelt mede, dat door de instelling van rijksbureaux de gemeentelijke be moeiingen met de arbeidsbemiddeling t.z.t. geheel zullen ophouden. bericht omtrent het verzoek van J.v. d.hoed tot het graven van leem op he perceel, kadastraal bekend als sec tie fi.no.1269. Tegen het verleenen der ontheffing bestaat geen bezwaar, mits enkel leem wordt gegraven en de put met den overigen grond weer zoo veel mogelijk wordt gedicht. vraagt machtiging tot aankoop van 400 pak cyclostylepapier zijnde een voorraad noodig voor 2 jaren. De kosten bedragen ƒ.1,40 per pak. legt een verzoek over van den adjunc inspecteur van politie J.Voerman be treffende het aanschaffen van een leeren motorjas voor 55, adviseert de rente van debet-saldi door de woningbouwvereenigingen en stichtingen, verschuldigd over het derde kwartaal 1940 te bepalen op 5^ °/o. (Deze rente is gelijk aan de reke ning-courant-rente bij de JMederlandscljie Dank 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 589