/M. iff BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de heer Dorlas ingaande 1 Februari a.s. wegens vermindering der werkzaamheden te ont slaan, door opzegging van de arbeidsovereenkomst. Aangezien het College het standpunt van den Direc teur niet kan begrijpen, daar hij op 5 December j.1 in de vergadering heeft verklaard het aannemen van een tijdelijk teekenaar toe te juichen, is de Direc teur uitgenoodigd zijn schrijven nader toe te lich ten. Ook de Heer van ïToesel is terzake gehoord. Van een en ander is een afzonderlijk verslag opgemaakt, hetwelk hiernevens als bijlage is gevoegd. Hadat de beide heeren de vergadering hebben verlateh wordt besloten de verantwoordelijkheid voor den goe den gang van zaken geheel in handen te leggen van den Directeur, nu hij ten sterkste heeft bepleit geen extra personeel noodig te hebben. Hem zal een schrijven worden gezonden, waarbij hem wordt medege deeld dat uit de bespreking gebleken is dat hij geen tijdelijk teekenaar wenscht, dat het College er de aandacht op vestigt dat de verschillende werkzaamhe den betreffende uitbreidingsplan en grondexploitatie onder zijne persoonlijke verantv/oordelijkheid ten spoedigste moeten geschieden en bij het College wor den ingediend. Voorts zal ter kennis van den Direc teur worden gebracht, dat nota is genomen van zijn verklaring dat de klerk-teekenaar van Meel belast zal worden met de tijdelijke hulp aan de werkzaamhe den, verbonden aan het uitbreidingsplan en grond exploitatie. Van den Directeur zal bevestiging worden gevraagd van zijn verklaring, dat hij de verantwoordelijkheid voor een spoedige en correcte afdoening van zaken op zich neemt. 7? ■ic 1 /f flVi.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 58