Ie be de ge me? met de iroorzaalt genomen 'burg. eischei t te 3oe 35,= Lg van lede de gewone (40 word n wegens; hoofdar-- woraen Hing ke be deling an Jv m op he s sec eenen ezwaar n en de er zoo van e een n. De k. ad j unc nan be- een saldi sn en r het a op 3^ n- s reke- r land sc. lie BESLISSING Het Ooilege besluit het voorstel van den Voorzitter aan te nemen. Het bedrag van ƒ.35,- moet nog deze week op de girorekening van Mr.Terlingen zijn overge maakt Afdeeling en No. Op grond van dit schrijven wordt besloten om, zoolang in de kosten van tewerkstelling van werklooze hoofd arbeiders geen Rijkssubsidie wordt verleend, niet J-é<r tot het uitvoeren van werkzaamheden over te gaan. kennisgenomen. He gevraagde vergunning wordt verleend. Het College verleent machtiging tot aankoop van cy clostylepapier echter beperkt tot j500 pak. I)e kos ten te verdeelen over de begrootingen 1940 en 1941 Voorts wordt goedgevonden nog een hoeveelheid pa pier van mindere kwaliteit aan te koopen. Tot de aanschaffing kan worden overgegaan. Aanmer kingen Overeenkomstig dit advies wordt besloten. tr. 11 ,i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 590