Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1059 Directeur Staats- boschbeheer deelt mede dat er uit hoofde van de bepalingen der Boschwet 1922 bezwaar bestaat tegen de velling van knotwil gen aan de Berd.Huijcklaan. 1060 .Dreuning, Mooier str.18 Amersfoort. verzoekt hem alsnog vergunning te verleenen tot het maken van muziek door middel van een draaiorgel in de gemeente Hieromtrent wordt overgelegd een door den Inspecteur van Politie ingezon den rapport van den agent Van Wijn gaarden. 1061 J.A.Prinsen. verzoekt de korting die op zijn sala ris wordt toegepast te willen op schorten tot Mei 1941. 1062 Hoofdopzichter He- der 1 .Heidemaat schappij Amersfoort acht het wenscnelijk het afmaken van den weg door de korte .Duinen nog ee- nigen tijd uit te stellen. 1065 -Directeur van Ge meentewerken. adviseert naar aanleiding van de om advies gezonden brieven van Gedepu teerde Staten betrekking hebbende op de overneming van grond van G.W. Schothorst en J.A.v.d.Breemer om de desbetreffende raadsbesluiten aan te vullen. Gewezen wordt op de omstan digheid, dat in tegenstelling met den grondafstand door n.Prins de af standen uit een oogpunt van verkeers- belang van groote beteekenis moeten worden geacht. 1064 -Directeur van Ge meentewerken. rapporteert omtrent de bewoning van een voormalig konijnenhok aan den Erif caweg door de dames v.d.Muijzenberg en Zürcher-HaaseAdviseert tot het aanschrijven van de eigenaresse, die heeft gehandeld in strijd met art.6, lid 1. onder b. der woningwet, ter wijl het getimmerte evenmin voldoet aan de eischen der Bouwverordening. 1065 Chef afdeeling fi nanciën. legt over de ingekomen aanbiedingen tot verzekering van de paarden van gemeentewerken. i m 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 595