y.hss BESLISSING van de bezwaax 1 knotwill- .ng te muziek ;el in de i een doolt .ngezon- in Wijn en sala- m op- Lken van l nog ee- ,n de om Gedepu- bende op G W x om de n aan te omstan- g met s de af- verkeers moeten ing van den Exir enbexg tot het i se die axt.6, t, tex- oldoet dening. edingen en van Afdeeling en No. Aanmer kingen Kennisgenomen. Be inhoud van het schxijven zal tex kennis woxden gebxacht van notaxis A.u.Bammexs. V b S't. Blijkens kantteekening van den Inspecteux van Politi is deze zaak inmiddels opgelost en kan woxden gede- poneexd V Op het vexzoek woxdt afwijzend beschikt. Het College gaat met uitstel accooxd. Ovexeenkomstig het advies woxdt tot aanvulling van de desbetxeffende xaadsbesluiten besloten. V ijoh. Tot het lichten van een aanschxijving woxdt besloten Tot het aangaan van een vexzekexing bij de Zwolsche paaxden- nn veevexzekexing Mij.N.V.tegen een pxemie van ƒ.152,20 en betaling van /.11,= ineens woxdt besloten 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 596