Volg num mer niJ Afzender of voorsteller .ov Datum Korte inhoud 1066 1067 1068 Afdeeling finan ciën. Mevr.v.d.Linde Inspecteur van Poj- litie 1069 1070 Directeur van Ge meentewerken. Voorzitter boester berg's Bloei, Soes; terberg. legt over de ontvangen aanbiedingen inzake verzekering van gemeentegebou- wen met inventarissen tegen oorlogs- molest verzoekt ziekteverlof voor haar echt genoot voor den tijd van 14 dagen. stelt voor per 1 Aovember 1940 de hulpagent van politie A.van Uiting te ontslaan en op dien datum als zooda nig in dienst te nemen B.A.Pietersz en W.P.van Baak. De Voorzitter ondersteunt dit voor stel en verzoekt hem machtiging te verleenen dienovereenkomstig de noo- iige maatregelen te treffen, en het benoodigde crediet toe te staan. Legt over, de resultaten van de op 15, jetober gehouden aanbesteding voor net overdekken van schuilloopgraven te Soesterberg. Je Binancieele Commissie adviseert bij meerderheid van stemmen, het werk te gunnen aan den laagsten inschrijver, 1.Groen te Amersfoort, voor den prijs ran /.J280,=. verzoekt aan den verhuurder van het verkeershuis ten behoeve van distri butiedoeleinden een toelage op de huur te verstreicken en een regeling te treffen t.a.v. de verwarming der localiteit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 597