'rv BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Het College besluit, indien verzekering kan plaats hebben, gebruik te maken van de aanbieding van Cen traal Beheer. Alvorens een beslissing te nemen, zal tot Gedeputeerde Btaten een schrijven worden gericht waarin een en ander wordt medegedeeld en de vraag wordt gesteld welk standpunt dat College ten aanzie van een molestverzekering inneemt, aangezien Centra Beheer voor deze verzekering vooraf de goedkeuring van de Gedeputeerde ütaten wenscht te vernemen. Het gevraagde ziekteverlof wordt verleend Be gevraagde machtiging en het crediet worden ver leend al Overeenkomstig het advies van de kinancieele Com missie wordt het werk gegund aan H.Groen te Amers foort voor ƒ.3200, Besloten wordt aan de Vereeniging "Boesterberg's Bloei", die het lokaal ter beschikking heeft ge steld, een toelage op de huur toe te kennen van 2,= per week, ingaande 2Ü October a.s. Voor ver warming zullen van gemeentewege kolen beschikbaar worden gesteld. 0* i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 598