Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datu m Korte o u 8 De Voorzitter. -De Voorzitter. daardoor niet op de juiste wijze zorg draagt voor een goed onderhoud der schoolmeubelen, aangezien de gemeen te tenslotte medewerking zal moeten verleenen tot herstel van de ontstane gebreken en tot eventueele aanschaf fing van nieuwe banken, en stelt mits dien voor aan het schoolbestuur een schrijven te zenden, waarin op het onverantwoordelijke van een en ander wordt gewezen. brengt ter sprake de mogelijkheid van den bouw van een R.K.Militair Tehuis op perceel sectie E.no.2282, gelegen aan de Verl.Tempellaan, in verband met de goedgekeurde wijziging van de Bouwverordening dd. 22 hovember 1939» Thans zal het mogelijk zijn ontheffing te verleenen van het bepaalde in art. 22 der Bouwverordening, indien: a. dit militair tehuis wordt beschouwd als een gebouw van openbaar nut; b. indien door den Raad het besluit zal worden genomen de kosten van den aanleg van den halven weg, ter breedte van het perceel, t.z.t. voor rekening van de gemeente te nemen. Hierdoor zal dan, overeen komstig art.9, lid 5, der Bouwver ordening, den aanleg voldoende verzekerd zijn. Met ter' gezi medt den daa: groi deelt mede, dat hem door den echtge noot van de tijdelijke schoolschoon- maakster Me j .T.Westra-Dijkstra, te Soesterberg, is medegedeeld, dat het schoonhouden van de o.l.school te Soesterberg door den schoolschoonma- ker v.d.Hoorn zeer veel te wenschen heeft overgelaten, aangezien thans ge bleken is, dat de school in een zeer vervuilden toestand verkeert. In ver band met de omstandigheid, dat het schoolbestuur daaromtrent nimmer klachten heeft geuit, zal aan dezen worden gevraagd of hetgeen naar voren is gebracht, als juist moet worden aangemerkt Aan terz, Aan of h< zaami we ns tijde: dat den i de te kracl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 5