Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1071 1072 1073 Wnd .Seciet aris- Oeneraal De Voorzitter. De Voorzitter, wijst op de wenschelijkheid, dat reeds bij net begin van liet stookseizoen maatregelen worden genomen om te be reiken, dat met de aanwezige voorra den de school zoo lang en zoo regel matig gaande kan worden gehouden. Eenige algemeene maatregelen, waar uit zoo noodig naar plaatselijke om standigheden een keuze kan worden gedaan, worden genoemd. De Inspecteur van het L.O., met wier de Voorzitter omtrent deze aangele genheid een bespreking had, adviseert een Kerstvacantie van 3 weken, aan vangende Zaterdag 21 December a.s. tot Maandag 13 Januari 1941. De In specteur was voorts van meening, dat op de U.L.Ü.school eveneens Woensdag middag in plaats van Zaterdagmorgen onderwijs zal moeten worden gegeven. deelt mede met den Inspecteur van het Lager Onderwijs een voorloopige bespreking te hebben gehad naar aan leiding van de ingewonnen inlichtin gen over verschillende sollicitanten naar de betrekking van hoofd aan de o.l.school aan de -Beetzlaan alhier. De Inspecteur heeft gewezen op de wenschelijkheid om een zestal solli- citantenop te roepen voor een kennis making in de klas (proefles). Een drietal sollicitanten zou dienen te worden opgeroepen tegen Maandag 28 October a«s. en het andere drietal tegen Maandag 31 October a.s., tel kens aanvangende om 11 uur v.m. en daarna des namiddags van 1.30 tot 3.3O uur. deelt mede, met den Inspecteur van het Lager Ónderwijs een voorloopige bespreking te hebben gehad over het onderwijs in de lichamelijke oefening, welk vak met ingang van 1 Januari a.s. aan de scholen zal moeten worde!» gegeven. De Inspecteur acht het wen- schelijk, met Burgemeester en Wethou ders en de hoofden van scholen (met een onderwijzer van elke school) een bespreking te hebben, welke in de Raadzaal op Zaterdag a.a.om 10 uur kan worden gehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 601