Afzender of voorsteller B.K.Schoolbestuur te üoest. L.van Hornsveld. iviolenstxaat 106, Soest Departement van Binnenland s che Zaken. W.H.Boomgaard Soest Datum A. v .d .DijsselTo renstraat 2e,Soes inspecteur van Po litie Directeur van Ge meentewerken. T/1 Korte inhoud verzoekt om besciiikbaarstelling van een bedrag van ƒ.557,25 voor de aan schaffing van 15 schoolbanken, 2 complete bordstellen en 1 platen- kist ten behoeve van de B.K.Jongens school. De Directeur van Gemeente werken bericht bij rapport dd. 18 Oct. 1940, no.1504 dat geen bezwaren bestaan om de gevraagde gelden toe te staan. Besloten wordt adressant te berich ten dat het College in deze geen maatregelen kan nemen. zendt aanschrijving betreffende ver schuiving van werktijd tijdens ver duistering. beklaagt er zich over dat de over blijfselen van een doodgereden egel zijn blijven liggen op de Steenhoff- straat De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 15 Oct.j.1. vraagt in koop een eikenboom, staan de nabij den spoorwegovergang Soest- Zuid De Directeur van Gemeentewerken ad viseert niet tot verkoop over te gaan. verzoekt het College te willen be vorderen, dat aan de betreffende personen het volgens zijn opgave ver richte overwerk wordt uitbetaald, overeenkomstig artikel 2J van de verordening gemeentepolitie. geeft in overweging aan J.J.Mets voor den aanleg van een schuilloop- graaf aan den Verl.Postweg te Soes- terberg ƒ.1550,te betalen. V\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 603