Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1081 Directeur van Ge meentewerken. 1082 Directeur van Ge meentewerken. 1083 1084 1085 Centraal Verifica tie Bureau. Rijksdienst voor de werkverruiming. Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. deelt mede van de N.V. Eoltu een schrijven te hebben ontvangen, vol gens hetwelk de prijs van grind van ƒ.5,10 per ton is gebaseerd op een vracht van ƒ.1,75 per ton. Eventu- eele vrachtverhooging komt voor re kening van den kooper. zendt prijsopgaven van schilderwerk aan de onderwijzerswoning te Soester- berg en de muziektent te Soest. zendt in een proces-verbaal van op neming van kas en boeken van den ge meente-ontvanger op 24 September 1940. deelt mede dat de bijkomende kosten van het werkverschaffingsobject Boschplan 1940 uit den gewonen dienst behooren te worden bestreden. kunnen er geen enkel gemeentebelang in zien, dat de gemeente thans over gaat tot overneming van grond ten behoeve van de verbreeding van de Ver1.ïempeliaan. In overweging wordt gegeven te be vorderen, dat de raadsbesluiten van 25 Juni 1940, 1e afd.no.1199 en 21 Eebruari 1940, 1e afd.no.581 worden ingetrokken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 605