k 4 f BESLISSING Afdeeling Aanmer en No. kingen kennisgenomen. Besloten wordt den Directeur te machtigen het schil derwerk aan de inschrijvers op te dragen evenwel met inachtneming van het volgende: a. thans alleen het grondwerk uit te voeren; b. in het voorjaar het werk afschilderen; c. van de aannemers reeds thans de verf voor het af schilderen benoodigd in te nemen en op Openbare Werken op te slaan. Het proces-verbaal is bereids opgezonden aan de Ge deputeerde Staten. Voorts zal het tweede proces-verbaal den Baad worde aangeboden. Kennis genome n Besloten wordt den Kaad voor te stellen de beslui ten in te trekken. Van dit voornemen kennisgeven aan het B.K.Kerkbestuur Soesterberg. a/U- inJii n V «A V <1-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 606