BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen ecretarie nuari 1941 commies de sala- gen, dat enaren het dt bereikt t thans is ichten v ng aan de in eigen >urg, met n een aar: olgende m.i.v. Besloten wordt: 1. G.J.B.Jansen met ingang van 1 Januari 1941 te be- Lf vorderen tot adjunct-commies ter secretarie; 2. den raad een voorstel te doen om de bij de salaris verordening behoorende schaal zoodanig te wijziger dat de minimum- en maximumbedragen voor adjunct commies, technisch-ambtenaar Je klasse bij gemeen tewerken en klerk-teekenaar bij gemeentewerken gelijk blijven, doch het aantal periodieke verhoogingen vast te stellen op 10, waarvan ieder jaar £<^n wordt toegekend; J. den klerk-teekenaar bij gemeentewerken W.A.S.van Meel op 1 Januari 1941 een extra periodieke ver hooging toe te kennenj 4. den raad voor te stellen zijn besluit van 9 Decem-- ber 19j6 betreffende de formatie van den dienst van gemeentewerken te wjzigen in dien zin, dat daarin voor technisch-ambtenaar Je klasse wordt gelezen: technisch-ambtenaar 2e/klasse, zulks om bevordering van dan tegenwoordigen ambtenaar Je klasse mogelijk te maken; 5. den raad voor te stellen bij het Gasbedrijf de be naming technisch-ambtenaar te wijzigen in dien van "Directeur", een scheiding in te voeren tusschen administratief en technisch beheer en met het ad ministratief- en kasbeheer een ambtenaar te be lasten in den rang van boekhouder-kassier met eeii salaris van /.1050,= tot 2JÖ0,= (10 jaarlijksche periodieke verhoogingen C Zfl Overeenkomstig het advies wordt besloten. De pensioensgrondslagen worden overeenkomstig vast gesteld l_o± Je 'IVx' 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 614