Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Houtvester Staats- boschbeheer Houtvester Staats- boschbeheer G.Trapman, Korte Hartweg 26, Soest B.Eijsbouts te Aste Directeur Gemeente werken. n. A.H.W.B. s-Graverv hage Wethouder Kilhorst De Voorzitter. deelt mede, dat de gemeente Rotterdam overcomplete plantsoenen wenscht aan te koopen tot een bedrag van ƒ.115,= in totaal, franco Rotterdam. deelt mede dat overcomplete plantsoet nen kunnen worden verkocht aan het Staatsboschbeheer tot een totaal-be drag van 108,=. verzoekt rooiïng van een kastanje boom, staande aan den Korte Hartweg vóór zijn perceel. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent advies uit bij sch:: ven dd. 22 0ct.1^40, no.1463. verzoekt uitbetaling van den eersten termijn ad 520,= voor een geleverd torenuurwerk. bericht omtrent het schrijven van K. van de Biesen inzake afstand van grond ten behoeve van de verbreeding, van de Steenhoffstraat verzoekt verbetering te doen aanbren gen in den toestand, waarin het rij wielpad, loopende vanaf de spoorbaan Utrecht-Amersfoort in het verlengde van het pad langs de Kinabuhelling, thans verkeert. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 23 Oct1940,no1501 deelt mede dat hij, in samenwerking met wethouder Gasille het 4e paard voor gemeentewerken heeft aangekocht voor een prijs van 675, stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit zooals dat eveneens voor het jaar 1940 door den Raad is genomen betref fende het onderhands of in het open baar verkoopen van verschillende aan de gemeente toebehoorende goederen, als afbraak, boomstammen, enz., welk in het jaar 1941 mochten beschikbaar komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 615