Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1099 1100 1101 1102 1103 Mevrouw J.Steve-* naar, Hartmanlaan 60. De Voorzitter De Voorzitter. De Voorzitter. Directeur van Ge meentewerken dient een klacht in tegen den chauf feur van den vuilniswagen die met opzet een gedeelte van het huisvuil op straat heeft geworpen. De Directeur van Gemeentewerken brengt hierover rapport uit. brengt in herinnering de met den In specteur van het Lager onderwijs en de hoofden der scholen gevoerde be sprekingen over de invoering van het vak lichamelijke oefening op de scho len. De Inspecteur heeft daarbij o.a. geadviseerd een z.g. applicatie cur sus te geven en voor de openbare u.l.o.school een vakonderwijzer in de lichamelijke oefening aan te stellen. deelt mede dat de Gedeputeerde Sta ten goedkeuring hebben gehecht aan het in eigendom overnemen van stroo- ken grond ter verbreeding van den Noorderweg. Voor de uitvoering van de verbreeding is een crediet noodig van /.1000,= welk crediet nog niet door den raad is verleend. stelt voor de ophaaldienst van schil len van aardappelen en appelen enz. geheel in handen te leggen van den Directeur van GemeentewerkenVoorts ware den Directeur te machtigen gega digden voor het ophalen van schillen op te roepen. biedt ter behandeling aan een verzoe om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. k

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 617