r v1 J en chauf- ie met huisvuil riten 3 den In- rwijs en ?rde be- l van het de scho- irbij o.a. itie cur- ïbare :ei in de stellen. •ue Hta- ;ht aan in stroo- m den irbreeding 1000,= en raad an schil en enz. an den Voorts gen ge ga schillen n verzoe d van de zen. BESLISSING Het rapport van den Directeur van Gemeentewerken kan het College allerminst bevredigen. De feiten, dat de Directeur blijkens zijn rapport het achterlate van de bos tuinvuil op den openbaren weg goedkeurt, alsmede over klaagster oordeelt op een wijze welke afkeuring verdient door te spreken van afloeren van een plaats voor de arbeiders niet zichtbaar, keurt het College af en besluit den Directeur hierover te berichten. Voorts zal aan adressante worden medegedeeld dat haar klacht is onderzocht en dat gebleken is dat zij zich niet geheel aan de voorschriften heeft gehoudeh en haar in overweging wordt gegeven deze in den ver volge op te volgen. Voorloopig wordt het besluit genomen een applicatie cursus voor alle onderwijzers der scholen te doen ge ven en de kosten daarvan voor rekening der gemeente te nemen. Intusschen zal worden uitgezien naar een leeraar voor den cursus. Van de goedkeuring van het besluit wordt kennis ge nomen en voorts besloten den Baad een crediet van /.1000,= aan te vragen. De wegverbetering wordt bekostigd uit den gewonen dienst onderhoud wegen. Afdeeling en No. Aanmer kingen Conform de voorstellen wordt besloten. Gelet op het advies van Houw- en Woningtoezicht no. wordt besloten de bouwaanvrage no. 1/16*70 in te willigen. V*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 618