Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 102 103 104 105 Te chn. Ambtenaar Gasbedrijf Ned.Centr.voor praktische werk verruiming en hulpverleening te Groesbeek Dir.Gem.werken Dir.Gem.werken zendt begrooting van kosten betreffen Ie stichting van een schuilkelder met inbegrip van archiefruimte, prijs 1520,=.Op verzoek van den Burgemees ter is deze begrooting herzien en dd 12 Januari 1940 gebracht op 1095,=. .Daarna is op 23 Januari 1940 een be grooting ontvangen ad 824,50 waarbi, Ls uitgegaan van het standpunt dat de schuilkelder niet als archiefruimte sal dienen. Over deze laatste begroo ting heeft een onderhoud plaats met den Techn.Ambt .v/h Gasbedrijf en het loofd v/d luchtbeschermingsdienst. Beide heeren willen het College in 11e opzichten voorlichten. Het blijkt dat van regeeringswege voor de be scherming van vitale bedrijven als gasbedrijven ten aanzien van de be scherming tegen luchtaanvallen e.a. richtlijnen heeft gegeven. Met deze ichtlijnen is bij de voorstellen reke ïing gehouden. De schuilkelder zal in doorkomende gevallen dienen voor be scherming van 3 ploegen van 5 man, sotaal 15 man. verzoekt toestemming tot het houden ran een bloempjes-collectedag. Be Insp.v.Politie heeft geen bezwaar. sendt een geneeskundige verklaring in, dat G.Haage nog niet in staat is zijn werkzaamheden te hervatten. biedt ter behandeling aan een verzoet om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 61