Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud J.J.Meurs Jr. Soest Burgemeester en Wethouders van Amersfoort G.J.Backer, Consu A,N.W.B. Soest. Bestuur der Veree niging voor Ghr. L. en U.L.O. te Soesterberg Directeur van Ge meentewerken. G.Verhoef, Soest- dijkerstr1 92 hoor Bilthoven. deelt mede, dat door hem geen nieuwi werkzaamheden zijn aanvaard, doch dat hij als architect bij het bouwbureau voor Henswoude-Scherpenzeel en Wou denberg tijdelijk werkzaamheden ver richt tegen een belooning van 175,per maandVerzoekt verder een eventueele verrekening toe te passen, rekening houdend met de in komsten over het geheele jaar 1940. vraagt of de gemeente Soest bereid is bij te dragen in de kosten van af bakening der nieuwe grenzen tusscher hoogland, Soest en Amersfoort. verzoekt hem op geregelde tijden, b.\ iedere 2 weken in kennis te stellen omtrent wegenafsluitingen e.a. verzoekt in verband met de zeer drir gend noodige voorziening in de ver warming toestemming om zoo s±oedig mogelijk, desnoods voor risico van het bestuur tot plaatsing van een drietal salamander kachels met pijpei en toebehooren in overleg met een door het gemeentebestuur aan te wij zen instantie te mogen overgaan. bericht naar aanleiding van het ver-f zoek van A.BegemaatEikenlaan 17, onj hem te verkoopen een gedeelte van het perceel sectie G.no.^550 (nieuw G.4022), benoodigd om het terrein G no.3062 (nieuw G.4071J als bouwter rein overeenkomstig het uitbreiding plan te kunnen exploiteeren. Geadvi seerd wordt om, zoolang het uitbrei dingsplan no.J (aanvullingsplan) niet is goedgekeurd, niet op het ve^' zoek in te gaan. vraagt in koop het hout, opgeslagen op de gemeentelijke opslagplaats bij Gemeentewerken De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 29 Gct.1940, no.1456.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 621