Aanmer kingen Afdeeling en No. BESLISSING Besloten wordt voor 1^4ü te blijven goedvinden dat de inkomsten over een langer tijdvak dan één maand berekend worden. Ba 1 Januari a.s. zullen de om standigheden nader onder het oog worden gezien. Aan den heer Meurs alsnog te verzoeken in een schrijven vast te leggen wanneer zijn tegenwoordige werkzaamheden zijn begonnen. Alvorens te beslissen zal aan het gemeentebestuur inlichtingen worden gevraagd omtrent de globale kosten der grensafbakening. Aan adressant mede te deelen dat van iedere we gaf-f Ik tzjk zetting of sluiting hem kennis zal worden gegeven Besloten wordt aan den Baad het voorstel te doen de kosten voor rekening der gemeente te nemen. ajh. V Nu het uitbreidingsplan de goedkeuring heeft ver kregen zal aan den Directeur verzocht worden diens advies te herzien. Conform het advies van den Directeur wordt afwij zend op het verzoek bescnikt. a/|b U Bj 41, <JL V 3 51. CU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 622