I h b ir. I. Volg num mer 1110 1111 1112 1115 1114 1115 Afzender of voorsteller 1116 G.H.Assink, Oud- hoofd-agent van politie C.x.l.v.d.kinde, ad; commies afd.bocia- le Zaken. W.Kerkhoff Alproch-hilmstich- ting Zeist. Inspecteur van Bouw- en Woningtoe zicht Datum Afdeeling Financië n Secretaris-Generaa van Sociale Zaken. Korte inhoud deelt mede dat hij gedurende de maand üctober 1940 geene inkomsten genoten heeft deelt mede dat hij zijne werkzaamheden nog niet kan hervatten en verzoekt het hem verleende verlof met 14 da gen te willen verlengen. verzoekt toestemming om het lidmaat schap van de Brandstoffencommissie kring Soest te aanvaarden. verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een filmvertoo- ning op Vrijdag, hovember 1940. deelt ondervindingen mede inzake de waardeering van de gemeentelijke schat tingen ingeval van aangerichte scha de, zulks naar aanleiding van de zaak Oosterbeek. I deelt mede dat gebleken is dat het j gymnastieklokaal te Soesterberg be- i gin Augustus door huitsche militai ren v/erd gevorderd en verzoekt te oef slissen hoe lang de aan C.J.van ham toegekende vergoeding van ƒ.120,= per jaar (welke tot 50 Juni j.1. werd uitgekeerd) kan worden uitbetaald, he aan hem tot en met 50 Juni j.1. uitbetaalde verhoogde vergoeding, be rekend naar j .60,per jaar voor me ei: derwerk door de aanwezigheid van he- derlandsche militairen zal niet ver der uitbetaald benoeven te worden. doet mededeelingen met betrekking tol de financiering van wachtgeldregelin gen. ïo he he he! lei ai: ge: I .1 1"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 623