■ui ifér de maand n genoten z aamlied en srzoekt t 14 da- lidmaat- nmissie :makelijk- avertoo- 1940. izake de j .ijke schajt- ite s cha- in de at het axg be- ilitai- kt te bef van Dam 120,= j.1. werf t aald i «j .1. ding, be- voor mee? van iMe- iet ver orden. cking tol Iregelin-- BESLISSING ïot uitbetaling van het wachtgeld wordt besloten. het ziekteverlof wordt met 14 dagen verlengd. l)e toestemming wordt verleend besloten wordt vrijstelling van de belasting te ver- leenen echter onder bepaling dat deze vrijstelling alleen geldt voor filmvoorstellingen gegeven onder gezag van de Schoolbesturen. l)e Voorzitter is voornemens de zen buitengewonen gang van zaken met de bevoegde instantie te bespreken. Een afschrift van het rapport van den Inspecteur van bouw- en Woningtoezicht zal de burgemeester noo dig hebben. besloten wordt de vergoeding uit te betalen tot 1 September 1940. besloten wordt de wachtgeldregeling te aanvaarden onder de beperkende bepaling dat de gemeentelijke te gemoetKoming zich bepernt tot ƒ.15,= per week en pe uitkeering. Wethouder Gasille is tegen dit besluit. Afdeeling en No. V' 'V 3 o* Aanmer kingen Ol/ Ju

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 624