Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1117 1118 1119 1120 1121 1122 112J Secretaris-Generaa[l van Sociale Zaken. Gv.d.Berg,Prins Bernhaxdlaan 20. Dr.C.Huijer te Bloe mendaal ue Voorzitter. fa.v.d.rioef en Sta: Soest 1e afd. taxie tex Secre- hirecteur van Ge meentewerken. doet toekomen een goedgekeurde wacht geldregeling voox de 11 .V.Steenkolen- Hand els vexeeniging te Utrecht met ve zoek van gemeentewege hiexaan mede t< wexken. vexzoekt toestemming tot plaatsing van een schutting tex hoogte van 2 üetex tusschen gaxage en sexxe b^ pexceel Stadhoudexslaan 30. De Directeur van Gemeentewexken advi- seext tot afwijzing da. 29 0ct.1940. deelt mede genegen te zijn den gevraag den gxond af te staan tegen 5,= pe M2, mits de vexplaatsing van het hek en de vexplanting van heg en boompje op kosten van de gemeente zal geschie den. Mocht tegen deze vooxwaaxde be- zwaax bestaan, dan woxdt vooxgesteld de totale vergoeding wegens gxondaf- stand te vexhoogen met het getaxeerde, bedrag den onkosten. bxengt in behandeling een vexzoek om bouwvergunning met bijlagen, ingedienc. door Il.W.Lief tink, Soesterbergsche- stxaat 93'to't oprichten van een aanbouw aan de acntexzijde van zijn hui >aalde bil art., vraagt wijziging van de bouwvergunning dd. 25 Juli 1939 voox één van de dub bele woningen aan de Molenstraat, on der indiening van nieuwe teekeningen De hixecteux van Gemeentewexken advi seert dd. 1 hovember 1940. biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan J.van kreukelen, j^oxte haxtwe, 9 te Soest te vexleenen vergunning tot wijziging en uitbreiding der bakkerij op het pexceel, gelegen aan de Schriks- laan kadastraal bekend in sectie H. no.5548. bericht naar aanleiding van de bij brief dd16-9-'40 gegeven opdracht inzake het niet goedgekeurde xuadsbe sluit dd22 Hov.1939> 1e afd.no. 3106 inzake overneming van een strook grond aan de Hilctebrandlaan. Geadvi seerd wordt den Baad voorstellen te doen inzake verharding van trottoirs en beplanting, in verband met het be .li, ].SI

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 625