*4 VJU. r VjïïJ. wacht-- .olen- iet ver- ede te mg n 2 bd advi-- 940. evraag- per t hek omp je e schie- e be steld ndaf- xeerde ek om edienc. che- 11 een ijn hu: unnmg e dub- ton- ingen- advi- atwerp- laxtweg Lng tot se rij op riks- s H. bij acht adsbe- .0 strook advi- n te toirs et be1- BESLISSING De medewerking wordt verleend onder ae beperkende bepaling dat de gemeentelijke tegemoetkoming zich be perkt tot ƒ.15,por week en per uitkeering. Wethouder Gasille is tegen dit besluit. Conform het advies van den .directeur van Gemeente werken wordt afwijzend op het verzoek beschikt. ^52/ Besloten wordt Br.Huijer het voorstel te doen genoe gen te nemen met een betaling van ƒ.150,= met de be paling dat door hem en voor zijn rekening de werken worden uitgevoerd ten genoegen van den directeur vah Gemeentewerken. De beslissing op dit verzoek wordt, tot het plegen van nader overleg, verdaagd. Het College besluit de gevraagde wijziging toe te staan Afdeeling en No. Aanmer kingen 5".r J V 3 V» Het ontwerp wordt goedgekeurd, behoudens wijziging van de hoogte van den schoorsteen van 7,5 tl. in 10 Besloten wordt 1 aan de Gedeputeerde ütaten omstandig mede te dee dat wegens gemis van een raadsbesluit ter uitvoe ring der exploitatieverordening wat betreft de pr fielen en berekening der kosten verschuldigd voor de wegverbreeding en onderhoud niet kon worden vc daan aan hunne opmerkingen vervat in hun schrijven van 23 «Januari 1940, 3e afd .ko .36/305doch dat het College voornemens is ten spoedigste de uitvoerir.gs- P Jj- 0- 1- X i :'4' A 'TA' t ,-i V J[en, C7. O - <7.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 626