;reff en- Ier met .js 'gemees- en dd 1095,=. m be waar bi dat de limte )egroo- 3 met het ïst 3 in blijkt be- als 3 be- e a leze 3n reke- zal in :>r be- nan ouden 3zwaar ring aat is a. verzoek an de n. BESLISSING Het College besluit het laatste plan, kostende rond 825,=, meer in bijzonderheden te laten uitwerken door den Directeur van Gemeentewerken in samenwer king met den Technisch Ambtenaar van het Gasbedrijf In dit verband zal den Directeur worden opgedragen ten spoedigste het plan te ontwerpen, waarop zijn laatste begrooting a 824,50 steunt en dit plan in te zenden. Intusschen zal omtrent het voornemen van den bouw der schuilkelder het advies ingewonnen worden van de Gascommissieaangezien het in de bedoeling ligt de kosten te bestrijden uit de exploitatie van het gasbedri jf De toestemming wordt verleend. Aan. G.Haage wordt een ziekteverlof verleend tot 1 Februari a.s. of zooveel korter als de ziekte voort-I- duurt Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd i/-ino.i44, wordt besloten de aanvrage no. 1/1648 te weigeren. Afdeeling en No. Aanmerkingen l/ca/ Vil M /l/X/fl Ét/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 62