"f e Opï. 11 vf H- BESLISSING Aan A.Luyben zal een tweede aanschrijving worden ge zonden. j i ix Het College gaat met het advies accoord. Aan den Raad zal een overeenkomstige voordracht worden aan geboden. Kenni s genomen Kenni sgenomen Kenni s genomen i./n zorJ i *v Afdeeling en No. P5 esJiX.- V I1' Ha) Het College besluit op advies van den Voorzitter over te gaan tot het toekennen van een extra perio dieke verhooging van 50,=, zulks met ingang van 1 November 1940 en met dien verstande dat de gewone periodieke verhoogingen per 1 April normaal voort gang zullen vinden op dien datum (eerstv.1 April 1941). Voor een en ander zal t.z.t. den Raad een crediet worden verzocht. Het College gaat met dit voorstel accoord. Een en ander zal bij de begrooting 1941 nader worden bezien c-x-.v ro - Aanmer kingen IX- XI .-'1, .-ti r t- *- 1 J G - J Z r. J v t I T' r i-i i f i f s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 630