Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1131 E.de Cneudtte Soest deelt mede nog geen antwoord te heb ben ontvangen op zijn schrijven van 16 September 1.1. (bedoeld zal zijn 16 Juli 1940) betreffende de open bare schuilplaats in zijn tuin. 1132 A.A.J.M.Ram, So- phialaan 33 zendt in een ontwerp voor een te geven applicatiecursus in de licha melijke oefening. 1133 Hoofden van ulo scholen dringen er op aan, dat aan de Ulo scholen een vakonderwijzer voor het vak lichamelijke oefening wordt aan gesteld 1134 Voorzitter stelt de vraag of in verband met de verplichte invoering van het vak lichamelijke oefening op de scholen en de inrichting van een geschikt terrein daarvoor de strooken grond aan den Pelikaanweg en Schrikslaan, welke telkenjare werden verpacht, wel opnieuw verpacht kunnen worden. 1135 Dir.Gem.werken bericht omtrent het verzoek van K. de Vries en J.Dekker, wonende resp. Schrikslaan 33 en 35 om aankoop van achter hun woning gelegen grond, kad.bekend als sectie H no.5728 ged, 1136 Prov.Electr.My biedt voor de verlichting t.b.v. de luchtbescherming op de toren der N.H.Kerk te Soest een vastrechtta rief aan tot een bedrag van 13,32

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 631