s BESLISSING V (Jm. v ïivjif Afdeeling en No. Aanmer kingen De desbetreffende stelling zal alsnog ook van de Cneudt worden gevorderd. Zoo noodig zal het verlee nen van een schadevergoeding van gemeentewege met hem worden geregeld, zoodra het Departement van Defensie, dat tot zoolang voor het geven van scha devergoeding aansprakelijk is, de aanwezigheid van de stelling niet langer noodig oordeelt en, ware de stelling niet voor luchtbeschermingsdoeleinden in gebruik, tot afbraak zou overgaan. Besloten wordt: 1_. Het geven van de applicatiecursus op te dragen aan den heer Ram, op de uren en volgens het pro gramma door hem opgesteld. Voor deze cursus van 24 uur besluit het College een vergoeding toe te Icênnen van 60,= 2,50 per uur). 2Aan het bestuur van de Mariaschool zal worden verzocht het gymnastieklokaal van die school voor deze cursus ter beschikking te stellen. V* 6\J M In verband met het schrijven vsfri deze hoofden zal een ander advies worden ingewonnen omtrent den heer A.A.J.M.Ram, Sophialaan 33» teneinde t.z.t. aan den Raad een voorstel tot diens benoeming als vakonderwijzer a/d openb.U.L.0.school te kunnen doen. Aan de besturen van de bijzondere U.L.0.scho len zal worden verzocht de heer Ram eveneens tot leeraar te benoemen. Besloten wordt niet meer tot verpachting der be doelde strooken over te gaan. V- Het College is in principe bereid tot verkoop te gen een f^der vast te stellen prijs, tot welke vaststelling een advies van de commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan wordt ingewacht. i»' "G* K Hui Met de P.U.E.M. zal een vastrechttarief worden af gesloten. *r 'i' 4 f \k

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 632