L/iarfzr- BESLISSING Aanmer kingen aan 5 en sake Ier artt, het z.g. •goe- ;n doei. inko- it re- zou oe- ikken con- zal be- n loo- en toe:- Besloten wordt den Raad voor te stellen de vergoe dingen over 1939 vast te stellen, conform de ont werp -b e sluiten. Besloten wordt over te gaan tot het sperren voor interlocale gesprekken van alle toestellen met uit zondering van die op de kamers van burgemeester, secretaris en wethouders V Jj' 1a' X- Besloten wordt aan den Raad mede te deelen, dat op grond van de verordening van den Opperbevelhebber der Duitsche Weermacht van 17 Mei 1940 art.VIII en mede in verband met het bepaalde in 2 lid 1 der verordening van den Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied van 29 Mei 1940 voorshands het verleenen van een toeslag op de salarissen en loonen van het gemeentebestuur achterwege moet blij ven. Aangezien in andere gemeenten op het punt van i het verleenen van toeslag als hierbedoeld besluiten! zijn genomen, zal den Raad worden voorgesteld de be-j- handeling van het voorstel van de beide raadsleden uit te stellen tot het tijdstip waarop van hooger- hand nadere richtlijnen zullen zijn gegeven, welke het toekennen van toeslagen op de salarissen en loo nen van het gemeentepersoneel mogelijk zullen makend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 634