Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1140 Dir,Gem.werken zendt in een opgave van de terrei nen, met teekening en aanduiding var de grootte, waarop van gemeentewege boonen zijn verpoot geweest. 1141 Dir.Gem.werken bericht naar aanleiding van schrijven dd.6 Nov.j.1., 1e afd.no.4051, dat zich veel gegadigden voor het afha len der afvallen hebben aangemeld. Voorgesteld wordt de gemeente in wijken te verdeelen en voor elke wijk iemand aan te wijzen. Uit een bij de slagers ingesteld onderzoek is gebleken, dat de verwijdering van de dierlijke afvallen door een com binatie reeds goed geregeld is, in verband waarmede wordt voorgesteld die combinatie in de verordening aan te wijzen voor de regeling der mate rie. Voorgesteld wordt voorts voor te schrijven de inlevering van cada- vers van honden en katten bij de Slachtplaats 1142 J.Lenssen verzoekt koopprijs op te geven Van de perceelen no.34 aan den Zwaluwen^ weg, no.25 aan den Pelikaanweg en no.18 hoek Pelikaanweg-Schrikslaan. Verzocht wordt er rekening mede te houden, dat perceel no.18 erg on- voordeelig is. 1143 H.Kraay en P.v.d. Pol verzoeken de aan hen toegekende loo- nen gelijk te stellen met de loonen van de overige losse arbeiders bij gemeentewerken. 1144 DirGem .werken rapporteert over êen transport van een woonwagen van Soest naar Hilver sum en stelt voor de overuren der arbeiders te declareeren aan de ge meente Baarn, alsmede een redelijke vergoeding voor verblijfkosten der arbeiders r i 1 i 1 i i V - J 1 t.'ijl T/ A, W - - .-•O hm't n;. n.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 637