«f- BESLISSING V JU. Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt aan den Gemeenteraad machtiging te vragen voor: 1e. het kosteloos beschikbaar stellen van grond voor aardappelteelt en wel die terreinen van de gemeente waarop dit jaar peulvruchten zijn ver bouwd geworden. 2e. de niet kosteloos uit te geven terreinen nor maal te verhuren voor aardappelbouw. 3e. de gemeenteterreinen aan de Paulus Potterlaan te verhuren voor den verbouw van andere produc ten dan aardappelen. V ah. Besloten wordt den Raad een verordening ter vast stelling aan te bieden, waarbij het model van de Vereeniging van Nederlandsohe Gemeenten zooveel mo gelijk zal worden aangehouden. 'W IVIU). - Besloten wordt adressant mede te deelen dat perceel 34 niet wordt verkocht. Dat perceel 25 wordt aange boden voor den prijs van 3»= per M2 en perceel no.18 voor den prijs van 2,75 per M2. Üah. V 4l!L. Aan het verzoek kan niet worden voldaan daar de ge meente gebonden is aan de collectieve arbeidsover eenkomst en daarvan niet kan afwijken. Adressanten zal een en ander worden bericht, waarbij in overwe ging zal worden gegeven zich te wenden tot de vak bonden. De overuren der arbeiders alsmede een redelijke vei goeding voor verblijfkosten zullen aan Baarn worder gedeclareerd. f t l M t .fx"*/ t l* tf,,. f .f» --I h,-.. - j j o." - r rft..* 't\f r -\ J r r ..I. uh »-> v r* r.4/; XiT 1 r Tc,!. .r*M cvi. «V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 638