Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1145 Techn.Ambt.Gas bedrijf verzoekt met het oog op een mogelijke verhooging der gastarieven vanaf Mei 1941, goedkeuring, dat door hem vóór 15 Dec.1940 alle vastrecht-con tracten worden opgezegd en dat deze vervolgens ingaan tot en met de ver brui ksmaand April 1941, waarna de tarieven opnieuw vastgesteld kunnen worden. 1146 DirGemwerken rapporteert omtrent het bouwen van een houten loods zonder vergunning, op een terrein aan de van Maaren straat van de woningbouwvereeniging St.Joseph te Soesterberg, en advi seert tot het zenden van een aan schrijving aan de combinatie van bouwers: R.C.van Suydam, Koelewijn en Hendriksen. 1147 Dir.Gem.werken zendt rapport en begrooting van kos ten betreffende het in orde maken van het woonhuis nabij de boerderij van de gemeente aan den Lange Brink- weg ten behoeve van de te centrali seer en brandweer. 1148 Gedeputeerde Sta ten deelen mede, dat naar het oordeel van de Commissie van Overleg inzake de gemeentebegrootingen de bijzon dere bijdrage van het Rijk over 1940 beperkt kan worden tot 15.475,=. 1149 Voorzitter deelt mede, dat de Inspecteur van Lager Onderwijs er prijs op stelt, dat door den heer Ram eerst een proefles in de openbare Uloschool zal worden gegeven. Voorts geeft de Inspecteur in overweging niet onmid dellijk tot een vaste benoeming ovel te gaan, doch eerst tijdelijk voor een jaar te benoemen. 1150 Weth.Gasille zou het op prijs stellen indien de aanvragen om vergunning tot het rooien van boomen, welke blijkbaar naar den Dir.v.Gem.werken worden ge zonden, in den vervolge de vergade ringen van het College passeeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 639