BESLISSING V V iSJx. v M Aideeling en No. Aanmer kingen De gevraagde goedkeuring wordt aan den Technisch Ambtenaar Gasbedrijf verleend. - Aan R.C.van Suydam c.s. zal een aanschrijving wor den gezonden. i Den Directeur zal worden verzocht mede te deelen of het mogelijk is, enkele buiten gebruik zijnde auto's van gemeentewerken een plaats in een andere loods te geven en de daardoor in de garage vrijko mende ruimte te bestemmen voor de opberging van het brandweermateriaal, waardoor het bestaande wacht- j lokaal gehandhaafd zou kunnen blijven. Besloten wordt de in verband hiermede noodzakelijk geworden wijzigingen van de begrooting 1940, aan den Raad voor te stellen. Met de verlangens van den Inspecteur zal rekening worden gehouden. cM- Aan den Dir.v.Gem.werken zal worden opgedragen der gelijke aanvragen in het vervolg aan het College toe te zenden. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 640