BESLISSING Het College kan zich met den inhoud van het terza ke door den Voorzitter uitgebracht rapport vereeni gen. Overeenkomstig het voorstel van den voorzitter wordt besloten een wijziging van de verordening, regelende de rangen, bezoldiging enz. van de poli tie, aan den Raad voor te stellen, nadat terzake Georganiseerd Overleg met de politiebonden zal heb ben plaats gehad. Aan den Dir.v.Gem.werken zal worden opgedragen rap port uit te brengen over de mogelijkheid om voor de omgeving van den Heuvelweg en Noorderweg een par tieel rioleeringsplan te ontwerpen, ii?&ien zin dat de af te voeren faecaliën worden verzameld in een groote septic-tank, die op haar beurt regelmatig ware te ledigen. Indien naar het oordeel van den Directeur dit plan voor verwezenlijking vatbaar is, wordt een rapport met kostenraming en omschrijving van een en ander tegemoet gezien. Afdeeling en No. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 642