Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1153 1154 Ned.Seintoestellen fabr. Hilversum 1155 1156 1157 DirG-em .werken Dir.Staatsbosch- beheer 3ecrGfen.wnd .Hf d v/h Dep.v.Binnenl, 3aken Dr .C .HuyerAcacia- Laan 37 Bloemen- laal doet toekomen een concept vergunning voor het ophalen van afvallen van levensmiddelen. Een kaart, waarop e® wijkindeeling in 20 wijken is ge maakt, is reeds ingeleverd. vraagt of de gemeente bereid is ook i over de maand October financieele medewerking te verleenen aan de wachtgeldregeling. bericht ter voldoening aan het bij schrijven dd.13 September j.1., 1e afd.no.3321 gedaan verzoek omtrent de schade, welke in de gemeentebosschen is ontstaan door het aanbrengen van stellingen en schuilplaatsen. De to tale door de gemeente geleden schade kan worden gesteld op 4657»=. zendt een beschikking waarbij aan de4 ze gemeente een bijzondere bijdrage uit 's Rijks kas wordt toegekend over 1940 tot een bedrag van 15.475»=. ieelt in antwoord op schrijven dd.7 iezer mede, dat hij op geen andere lan de door hem gestelde voorwaarden tot den gevraagden grondafstand venscht over te gaan. Met het oog op ien tijd van het jaar in verband met sen eventueel overplanten van de heg, ^ordt verzocht de afdoening van de or ierhavige zaak te bespoedigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 645