!w '5- y? &ff unning van rop e® ge- 3 ook ;le bij 1 e ent d^ schen van De to- chade an de+ rage d over 5, dd.7 ere arden og op i met BESLISSING 1Het College gaat met de ontwerp vergunning accoord Afdeeling en No. met dien verstande dat tusschen voorwaarden 3 en 4 een nieuwe voorwaarde wordt ingevoegd luidende: "de ingezamelde beenderen moeten steeds worden afgele verd aan (plaats nader door den Dir.Gem.wer ken aan te geven) 2. Het College gaat eveneens accoord met de verdee ling in 20 wijken van SoestVoor Soesterberg wordt nog een regeling ingewachtDe 20 wijken zullen aan 17 vergunninghouders worden toegewezen, teneinde aan 3 schillenboeren die voor hun koeien thans reeds schillen verzamelen, ieder 2 wijken te kunnen geven 3Het College besluit de behandeling van alle aan gelegenheden die uit deze materie voortvloeien na mens hun college te leggen in handen van wethouder Hilhorst. Van deze taakverdeeling zal aan den Dir.v Gem.werken mededeeling worden gedaan met het verzoek alle aangelegenheden in voorkomende gevallen met de zen wethouder te bespreken. '4. Den Directeur zal worden opgedragen de uit deze aangelegenheid voortvloeiende correspondentie met de N.V.Gekro e.a. te voeren. Het College besluit tot medewerking aan de wachtgeld regeling van de Hed.Seintoestellenfabriek en oordeel ihet niet noodig dat al dergelijke regelingen en ver lengingen in hun vergaderingen worden voorgebracht, mits de algemeene grens van 15»= per week maximum !bijdrage van de gemeente, niet wordt overschreden. Wél zal het college gaarne een periodiek (maandelijks of wekelijks) overzicht ontvangen van de terzake uit te betalen bedragen. Het schadebedrag ad 4657,= zal aan den Schade-Com- Aanmer- kingen \'Vv t I missaris worden doorgegeven. V U| I i> Kennisgenomen. Het stuk zal ter kennis van den Raad worden gebracht. Besloten wordt aan den Dir.v.Gem.werken opgave te vragen van de kosten verbonden aan het verplaatsen van het hek en de uitvoering van de overige voorwaar den, verbonden aan de overname van den grond. Hierbij ware mede te deelen dat het de bedoeling van het Col lege is deze kosten tot een minimum te beperken, het £ou kunnen geschieden door aan één en den- zelfden uitvoerder ook de verbreedmg perceel Koster in handen te geven. /ij' Vip*.?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 646