BESLISSING Het College heeft met belangstelling van het rapport kennis genomen en kan zich volledig met den inhoud daarvan vereenigen. Het College besluit na ingewon nen advies van de gascommissie met Zeist in corres pondentie te treden over de aan het slot van het rap port vermelde punten 1 t/m 4. Aan den Dir.v.Cem.werken zal de vraag worden gesteld of verbetering van den toestand mogelijk is door het ter plaatse maken van een zinkput en zoo ja, om daar omtrent een rapport met prijsopgave in te dienen. 1Het College besluit deze aangelegenheid te be schouwen als een gemeenschappenjke regeling; 2De ontwerp-overeenkomst wordt goedgekeurd, behou dens de door den Secretaris en de 1e afdeeling voor gestelde redactiewijzigingen in de artt.VII en VIII, terwijl over plannen in de voorlaatste alinea van art.IV een andere specificatie van den techn.ambte naar gasbedrijf zal worden gevraagd. 3. De overeenkomst zal, met inachtneming van deze wijzigingen die in rood zullen worden aangebracht, worden behandeld in de gascommissie en vervolgens, in rood gewijzigd, aan Baarn worden gezonden. Afdeeling en No. Aanmer kingen l/ <vN I I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 648